Skontaktuj się z nami

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU QUESTPASS

§ 1 [Definicje]

1. Usługodawca lub Questpass sp. z o.o. – spółka pod firmą Questpass sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Szymańskiego 8/2, 61-826 Poznań, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000852508 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 7831821967 oraz numerem statystycznym REGON: 386640766. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: help@questpass.pl, numer telefonu Usługodawcy: (+48) 607 555 825.

2. Serwis Usługodawcy lub Serwis – dostępny dla użytkowników sieci Internet pod adresem www.questpass.pl serwis internetowy stanowiący platformę teleinformatyczną służącą do zamawiania i zarządzania Usługami świadczonymi przez Usługodawcę.

3. Reklamodawca – prowadząca działalność gospodarczą osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, w tym komitet wyborczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1277 z późn. zm.) korzystająca za pośrednictwem Serwisu ze świadczonych przez Usługodawcę Usług.

4. Usługa – świadczona przez Usługodawcę, odpłatna, dostępna dla Reklamodawców usługa polegająca na: (1) przeprowadzeniu, na zamówienie Reklamodawcy, Kampanii, polegającej na wyświetlaniu Questpassów w serwisach internetowych osób trzecich (Wydawców) (2) spełnianiu na rzecz Reklamodawcy innych świadczeń, o ile zostaną one zaoferowane w ramach Serwisu lub w inny sposób.

5. Usługa Rozwojowa – świadczona przez Questpass sp. z o.o., na zasadach określonych w Regulaminie, usługa polegająca na projektowaniu, przygotowaniu graficznym i kreacji Questpassów lub badaniu skuteczności Kampanii.

6. Kampania – działanie Usługodawcy polegające na wyświetlaniu w serwisach internetowych Wydawców Questpassów Reklamodawcy według parametrów określonych przez Reklamodawcę.

7. Questpass – udostępniany przez Usługodawcę materiał reklamowy lub informacyjny, który może zawierać w swej treści link do strony docelowej wskazanej przez Reklamodawcę lub Wydawcę i przybrać formę:

a) zadania, które należy rozwiązać w celu uzyskania dostępu do treści Wydawcy, np. jednego pytania oraz trzech propozycji odpowiedzi – Reklama Główna;

b) prezentacji, która może stanowić powtórzenie Reklamy Głównej albo innej reklamy tego samego produktu, oferty, marki lub usługi, przy czym każdorazowo bez pytania i propozycji odpowiedzi – Reklama Przypominająca;

c) pytania o opinię lub wiedzę, na które należy odpowiedzieć w celu uzyskania dostępu do treści Wydawcy, przy czym w przypadku pytania uzyskanie dostępu nie jest zależne od wyboru konkretnej odpowiedzi – Questpass Badawczy.

8. Wydawca – osoba trzecia, w której serwisie internetowym, w ramach świadczenia Usług, wyświetlane są Questpassy.

9. Panel Reklamodawcy – wyodrębnione miejsce w Serwisie, do którego dostęp chroniony jest przypisanym do Reklamodawcy loginem i hasłem, które służy do zamawiania przez Reklamodawcę Usług.

10. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

11. Umowa – umowa ramowa zawierana przez Usługodawcę z Reklamodawcą na podstawie Regulaminu.

12. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług, w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy i Reklamodawcy.

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o reklamie lub materiałach reklamowych, rozumie się przez to przekaz (komunikację) o charakterze reklamowym, wyborczym, informacyjnym lub społecznym.

§ 2. [Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług]

1. Reklamodawca do korzystania z Serwisu, a co za tym idzie z Usług, musi spełnić następujące wymagania techniczne:

a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
c) korzystanie z przeglądarki internetowej (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari) w wersji najnowszej na dzień korzystania z Usług (Usługodawca może nie zapewniać wsparcia dla starszych wersji przeglądarek), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies,
d) w celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
e) zapewnić wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie otrzymanych danych osobowych spełniało wymogi wynikające z przepisów prawa i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie Usługodawcy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w Serwisie materiałów, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa ochronne na znaki towarowe.

4. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z typowym, powszechnie znanym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca zaleca stosowanie środków ochrony, jak oprogramowanie antywirusowe lub firewall, służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takiego ryzyka.

5. Questpass sp. z o.o. w ramach Serwisu umożliwia Reklamodawcy nieodpłatne korzystanie z usługi dostępu do Panelu Reklamodawcy.

§ 3 [Rejestracja w Serwisie]

1. Reklamodawca przed rozpoczęciem korzystania z Usług zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Serwisie.

2. Reklamodawca, by dokonać Rejestracji w Serwisie:

a)wypełnia formularz rejestracyjny, podając następujące dane, w tym dane niezbędne do wystawienia faktury VAT:
adres e-mail, jednocześnie definiując hasło do Panelu Reklamodawcy,
imię i nazwisko osoby działającej w imieniu Reklamodawcy,
identyfikator podatkowy,
nazwa jaką Reklamodawca posługuje się zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze,
nr telefonu,
b) zapoznaje się i akceptuje niniejszy Regulamin i Politykę Prywatności,
c) definiuje hasło dostępowe do Panelu Reklamodawcy,
d) uruchamia link potwierdzający podany adres e-mail, znajdujący się w mailu przesłanym na adres podany w formularzu.

3. Reklamodawca może w każdej chwili dokonać zmiany hasła, o jakim mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a) powyżej.

4. Reklamodawca zobowiązuje się nie udostępniać hasła osobom nieupoważnionym do działania w jego imieniu w ramach Serwisu, a także z dochowaniem najwyższej staranności chronić hasło przed jego ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

5. Wszelkie czynności dokonane w Serwisie w ramach Panelu Reklamodawcy po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła Reklamodawcy są wiążące dla Reklamodawcy i Usługodawcy, chyba że bezprawne użycie hasła nastąpiło z winy Usługodawcy.

6. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą zawierana jest Umowa ramowa, w ramach której Reklamodawca może zamawiać u Usługodawcy świadczenie Usług, w tym w szczególności prowadzenie Kampanii.

7. Reklamodawca zobowiązany jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

8. Reklamodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Questpass sp. z o.o. i od współpracujących z nim osób.

9. Reklamodawca ma prawo do zakładania subkont w Panelu Reklamodawcy i nadawania dostępu swoim pracownikom, współpracownikom i partnerom handlowym. Dostęp tych podmiotów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Reklamodawcy.

§ 4 [Rodzaj i charakter Usług]

1. Usługodawca umożliwia Reklamodawcy korzystanie z Usługi polegającej na prowadzeniu na zlecenie (zamówienie) Reklamodawcy Kampanii w serwisach internetowych Wydawców.

2. Reklamodawca zleca przeprowadzenie Kampanii za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub w ramach Panelu Reklamodawcy dokonując przy tym określenia parametrów Kampanii oraz przesyłając materiał składający się na Questpass. Questpass sp. z o.o. może, według własnego uznania, zapewnić Reklamodawcy wsparcie działu sprzedaży – w takim przypadku Questpass sp. z o.o. w drodze uzgodnień telefonicznych i mailowych określa dla Reklamodawcy parametry Kampanii, przy czym ostateczne parametry Kampanii muszą zostać zaakceptowane przez Reklamodawcę w Panelu Reklamodawcy, albo, jeżeli Questpass sp. z o.o. wyrazi na taką formę zgodę, mailowo.

3. Świadczenie usługi dotyczącej danej Kampanii i objętych nią Questpassów lub Questpassa rozpoczyna się z chwilą uzgodnioną w Umowie lub zleceniu w przypadku akceptacji przez Usługodawcę Kampanii i co najmniej jednego Questpassa. Przy czym akceptacja dokonywana jest w przypadku zgodności Kampanii i odpowiednio Questpassa z postanowieniami Zasad Questpass sp. z o.o. dla Reklamodawców dostępnych pod linkiem https://questpass.pl/pl/regulaminy/zasady-reklamodawcy/. W ramach Kampanii nie są wyświetlane Questpassy niezaakceptowane.

4. Świadczenie Usługi prowadzenia Kampanii przez Usługodawcę odbywa się w taki sposób, że Usługodawca wyświetla Questpassy na stronie serwisu internetowego Wydawcy, a użytkownik serwisu Wydawcy, by uzyskać dostęp do treści zamieszczonych na danej stronie serwisu, musi udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie powiązane z treścią reklamową lub udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi na Questpass Badawczy. Udzielenie odpowiedzi odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Udzielenie błędnej odpowiedzi uruchamia kilkusekundowe oczekiwanie – ponowne udzielenie odpowiedzi możliwe jest dopiero po upływie czasu oczekiwania. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi użytkownik serwisu Wydawcy uzyskuje dostęp do treści zamieszczonych na danej stronie serwisu, przy czym poniżej treści wyświetlana jest treść objęta Reklamą Przypominającą.

5. Reklamodawca zobowiązuje się stosować ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

6. Reklamodawca zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania danych osobowych osoby współpracujące lub pracowników poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczeństwa pracy z danymi osobowymi.

§ 5 [Kampania]

1. Zlecając przeprowadzenie Kampanii Reklamodawca zamawia w ramach Usługi ilość rozwiązanych Questpassów po indywidualnie uzgodnionej stawce za Questpass. Dodatkowo, może też zamówić Usługi Rozwojowe. Warunki świadczenia ww. usług określane są szczegółowo odrębnym zleceniu.

2. Kampania prowadzona jest do momentu:

a) upływu czasu, na jaki została zlecona lub wyczerpaniu ilości rozwiązanych Questpassów, albo
b) jej zakończenia przez Reklamodawcę – tj. wskutek wykonania odpowiedniej akcji w Panelu Reklamodawcy.

3. Reklamodawca przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje, iż Serwisy Wydawców biorące udział w Kampanii mogą ulec zmianie w wyniku zdarzeń niezależnych od Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca zawiadamia Reklamodawcę i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego powodu.

4. Usługodawca może odmówić przyjęcia zlecenia przeprowadzenia Kampanii lub przerwać już prowadzoną z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 Regulaminu.

§ 6 [„Płatność za Kampanię”]

1. Po zrealizowaniu Kampanii Usługodawca niezwłocznie sporządza i przesyła albo udostępnia Reklamodawcy fakturę VAT. W przypadku płatności zaliczki na poczet ceny kampanii Usługodawca sporządza i przesyła fakturę zaliczkową. Końcowa faktura VAT sporządzana i przesyłana jest po zakończeniu Kampanii.

2. Faktury VAT przesyłane są w formacie pdf jako załącznik do wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Reklamodawcę w czasie rejestracji w Serwisie albo, według wyboru Usługodawcy, udostępniane w Panelu Reklamodawcy jako plik pdf do pobrania, na co Reklamodawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 7 [Treści Questpassów]

1. Usługa prowadzenia Kampanii wiąże się z wyświetlaniem przez Usługodawcę w serwisach Wydawców Questpassów pochodzących od Reklamodawcy, a Usługodawca nie weryfikuje legalności i zgodności z dobrymi obyczajami treści reklamowych. Usługodawca może jednak odmówić przyjęcia zlecenia przeprowadzania Kampanii, a także wstrzymać jego realizację w całości lub w części (tj. w odniesieniu do jednego lub kilku Questpassów) jeżeli poweźmie wiedzę, że treści objęte Questpassem lub treści stron docelowych wskazanych przez Reklamodawcę są sprzeczne z prawem albo dobrymi obyczajami lub w ocenie Usługodawcy budzą kontrowersje społeczne lub mogą być negatywnie odbierane przez istotną część odbiorców Questpassów lub są niezgodne z Regulaminem lub regułami określonymi w Zasadach Questpass sp. z o.o. dla Reklamodawców. Usługodawca zapewnia, że podejmując decyzje w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzedzającym, kierował się będzie wyłącznie troską o dobre imię i renomę Wydawców i Usługodawcy, a także o interes odbiorców Questpassów.

2. Zmiana Questpassa już zaakceptowanego przez Usługodawcę – jeśli akceptacja jest wymagana – tj. linku do strony docelowej oraz samej treści tej strony, grafiki, filmu wideo, pytania, odpowiedzi, komunikatu po odpowiedzi oraz innych istotnych elementów Questpassa, wymaga zgody Usługodawcy udzielonej poprzez wymianę korespondencji e-mail.

3. Reklamodawca zapewnia, że przed zleceniem przeprowadzenia Kampanii i określeniem jej parametrów, w tym w szczególności geograficznych, dokonał weryfikacji zgodności materiałów reklamowych z prawem obowiązującym we wszystkich krajach wyświetlania Questpassa oraz ich zgodności z dobrymi obyczajami tam panującymi i zapewnia, że treści objęte Questpassem nie będą naruszały prawa któregokolwiek z krajów, w których Questpass będzie wyświetlany, ani nie będą naruszały dobrych obyczajów w tych krajach panujących.

4. Reklamodawca zapewnia, że rozpowszechnianie przesłanych przez niego treści reklamowych w ramach Kampanii przez niego zleconych, nie będzie naruszało autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych oraz praw pokrewnych osób trzecich, innych praw związanych z własnością intelektualną, w tym w szczególności praw własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem praw wyłącznych na znakach towarowych, ani praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności praw osobistych oraz prawa do decydowania o rozpowszechnianiu wizerunku i dysponowania nim.

5. Jeżeli którekolwiek z zapewnień, o jakich mowa w ust. 2 i 3 powyżej, okaże się nieprawdziwe, a jednocześnie:

a) jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Usługodawcy z roszczeniem związanym z naruszeniem przysługujących jej praw lub
b) na Usługodawcę zostanie nałożona jakakolwiek kara administracyjna albo sankcja karna lub środek karny w związku z wystąpieniem okoliczności, co do których Reklamodawca zapewnia o ich nieistnieniu, lub
c) od Usługodawcy zasądzone zostaną na rzecz osoby trzeciej, której prawa zostały naruszone jakiekolwiek kwoty tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia czy pokrycia kosztów dochodzenia roszczeń, w tym kosztów procesu,

Reklamodawca zobowiązuje się niezwłocznie naprawić w całości poniesioną przez Usługodawcę szkodę.

6. Reklamodawca, z chwilą przesłania Usługodawcy treści objętych Questpassem, wyraża nieodpłatną zgodę (udziela licencji) na rozpowszechnianie tych treści i korzystanie z nich, w tym w szczególności przez ich zwielokrotnianie, wyświetlanie, nadawanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie przez Usługodawcę, na okres czasu oraz w zakresie niezbędnym do Wykonania Umowy. Zgoda, o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje w szczególności uprawnienie do technicznej modyfikacji treści objętych Questpassem dostosowującej je do wyświetlania w serwisach Wydawców. Usługodawca ma prawo do udzielania, w zakresie uzyskanej licencji, dalszych licencji na rzecz osób trzecich, z którymi współpracuje w zakresie w związku z wykonywaniem Umowy.

§ 8 [Odpowiedzialność Usługodawcy, Reklamacje]

1. Jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w odniesieniu do danej Kampanii ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej przez Reklamodawcę szkody, przy czym za szkodę wyrządzoną umyślnie Usługodawca odpowiada bez ograniczeń.

2. Jeżeli Usługi świadczone były w sposób nieprawidłowy, Reklamodawca jest uprawniony do przesłania reklamacji pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Usługodawcy (wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu). Reklamacja musi obejmować: (a) oznaczenie Reklamodawcy umożliwiające jego identyfikację, (b) dokładny opis nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, (c) termin zaistnienia nieprawidłowości i czas jej trwania, (d) wskazanie żądania związanego z reklamacją.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

§ 9 [Rozwiązanie Umowy]

1. Usługodawca może rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli którekolwiek z oświadczeń Reklamodawcy, o jakich mowa w § 7, okaże się nieprawdziwe.

2. Dla skuteczności rozwiązania Umowy wystarczająca jest forma dokumentowa, zaś dla jej zachowania wystarczającym jest przesłanie wiadomości e-mail.

§ 10 [Zmiany Regulaminu]

1. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania jednostronnych zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 10 dni od dnia uwidocznienia informacji o zmianach w Serwisie i dotyczą również Kampanii będących w toku.

§ 11. [Dane osobowe]

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Reklamodawców zastosowanie znajdują postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informacja, o jakiej mowa w art. 12 ww. Rozporządzenia, jest dostępna dla w ramach Polityki prywatności.

§ 12. [Postanowienia końcowe]

1. Przeniesienie przez Reklamodawcę na jakąkolwiek osobę trzecią jego praw lub obowiązków związanych z korzystaniem z Serwisu lub Usług, wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej.

2. Usługodawca jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią przysługujących mu w związku z Umową praw lub obowiązków względem Reklamodawcy bez zgody Reklamodawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Usługodawcą a Reklamodawcą na podstawie lub w związku z Umową, w tym w szczególności w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę Usługi, a także w związku z interpretacją postanowień Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) i na podstawie prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Każdy Reklamodawca ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej https://questpass.pl/regulaminy/regulamin-uzytkownika/ i zapisać go na własnym nośniku danych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.